آقای حکومت اسلامی … از داشتن خیلی چیزا پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده اکسیژن ما را پس دهید !

havaیه زمانی می گفتیم:  «این مملکت جای نفس کشیدن نیست» و معلوم بود که منظور شرایط اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و … جامعه است. و البته شرایط فوق بدتر شد که بهتر نشد و موضوع بحث من هم نیست.
اما امروز به معنای واقعی «مملکت جای نفس کشیدن نیست»؛ چون اکسیژن نیست. و جالب این جا است حکومتی که توان فراهم کردن اکسیژن لازم برای تنفس شهروندان خودش را نداره، داعیه جهانی کردن سبک زندگی اسلامی و صدور آن به همه جای عالم را هم داره!

لازمه یک بار دیکه متن آشنای زیر را با هم بخوانیم و از عمق وجودمون آه بکشیم و افسوس بخوریم.

… شما به معنویات احتیاج دارید،
معنویات ما را بردند اینها،
دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم،
آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم،
دلخوش به این مقدار نباشید،
روحیات شما را عظمت میدیم،
شما را به مقام انسانیت میرسانیم،
اینها شما را منحط کردند،
اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که
خیال کردید همه چیز این است.