مشت پولادی یا مشت در کونی ؟!

به نظر شما این مشتی که آقا و سپاه زدند، پولادی بود یا درکونی؟ درست حدس زدید، «مشت پولادیِ درکونی». یعنی مشتی که قوی هست منتها با تخمین اشتباه محل فرود همراهه.
از قدیم گفتن :»شکم ناشتا و گوز فندقی پنج تا» 
کسی چه میدونه شاید در این انفجار بزودی ردپای جریان انحرافی با هدف تخریب حضرت آقا اونهم یکی دو روز بعد از اون سخنرانی حماسی دیده بشه.